O spoločnosti

ISO 9001:2015

Sme dopravnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti prepravy osôb. Prioritnou orientáciou je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb presne podľa požiadaviek zákazníka s plnou zodpovednosťou za kvalitu nami poskytovanej služby. Stratégia podnikateľských aktivít je založená na trvalom zlepšovaní kvality našich služieb a zabezpečovaní uspokojovania neustále sa zvyšujúcich kvalitatívnych požiadaviek zákazníkov s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov činností životného prostredie a na trvalé zlepšovanie bezpečnosti našich pracovníkov a cestujúcich.

Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady:

Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie a aby boli v súlade s platným poriadkom, požiadavkami samosprávy a zainteresovaných strán.
Zdokonaľovať systém manažérstva kvalitya trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkou normy ISO 9001:2015.
Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancova zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.
Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných služieb starostlivosti o životné prostredie.
Zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.
Kvalita a spoľahlivosť je predpokladom spokojnosti zákazníka a zárukou prosperity našej organizácie.

Ing. Jozef Keruľ
výkonný riaditeľ a.s.
predseda predstavenstva